Zaključci

Svih 30 ispitanika je samo procijenilo težinu vlastitih tegoba na samoocjenskoj skali sličnoj Likertovoj prije i 30-60 dana poslije procedure „namještanja atlasa“. Većina je ispitanika osjetila poboljšanje. Kod najčešćih je tegobe poput bolova u kičmi, glavobolja, poremećaja spavanja, vrtoglavica, hipertenzija i cirkulacijskih smetnji zabilježeno statistički značajno poboljšanje tegoba, pri čemu je statistička značajnost dokazana uz pomoć χ² kvadrat testa (p˂0.05) za pojedine tegobe (Sl. 6 i Sl. 7).

Crveni stupovi pokazuju broj ljudi s tegobama prije „namještanja atlasa“, a zeleni broj ljudi sa tegobama poslije izvedene procedure, a sve je procijenjeno pomoću samoocjenske skale. Razlika je očita. Većina ljudi svakodnevno trpi tegobe koje su posljedica rotiranog atlasa, a da toga nisu ni svjesni. Hoće li se podvrgnuti proceduri „namještanja atlasa“ i ostatak života svakodnevno osjećati olakšanje i „oslobađanje“ od bola i trpljenja ili će i dalje tragati za liječenjem posljedica, a da pri tome nisu svjesni pravog uzroka svojih patnji - odluka je na njima.Slika 6. Procentualno poboljšanje pojedinih tegoba


Slika 7. Značajno poboljšanje 6 vodećih tegoba kod pacijenata nakon procedure „namještanja atlasa“ (dokazano uz pomoć χ² kvadrat testa pri čemu je p˂0.05)